Lift and Shift with AWS Application Migration Service

ในการย้ายระบบขึ้นไปตรงๆ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนด้านใน Server เราจะเรียกว่า Rehost หรือว่าการย้ายที่อยู่เครื่อง Server หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการ Lift and Shift ในการทำ Lift and Shift จะต้องมีการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการย้ายข้อมูลคือ AWS Application Migration Service (MGN) โดยในการย้ายข้อมูลในส่วนของ AWS Application Migration Service เราสามารถที่จะกำหนด Wave ในการทำ Migration ได้ โดยในแต่ละ Wave สามารถกำหนด Application แยกตาม Wave ได้เช่นกัน

ในแต่ละ Application เราจะสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติม เช่นในส่วนของ Alert ได้ว่ามีในส่วนของ Launched / Healthy เท่าไร ในส่วนของ Data Replication Status มีส่วนของการตรวจสอบ Healty / Initial Sync มีส่วนของ Migration Life Cycle ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของ Application / Server โดยด้านล่างจะเป็นการ List เครื่อง Server ทั้งหมด และมีในส่วนของ Next Step ว่าในสถานะปัจจุบันถึงไหนแล้ว

หากเข้าไปดูในแต่ละ Wave จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ Alert และ Migration Status ของ Wave นั้นๆ ด้วย

เดลิเทค สามารถที่ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นในการ Rehost จากประสบการณ์การทำงานสามารถติดต่อได้ที่ contact@dailitech.com