Back

Cloud Apprentice (Internship)

ภาพรวม

เดลิเทครับนิสิตและนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการเรียนเสริมประสบการณ์ในช่วงการทำสหกิจศึกษาและการฝึกงาน โดยมีพี่ในทีมให้โจทย์ทางด้านการออกแบบระบบและการดูแลระบบสำหรับบน Amazon Web Services ที่ท้าทายและสามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมถึงการเขียน Script ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำ

  • เรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT ที่แน่น
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  • มีความสนใจใน Amazon Web Services

คุณสมบัติส่วนตัว

  • รักที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
  • มีความอดทนในการแก้ปัญหาที่เจอ
  • ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  • พร้อมเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความคิด

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

  • กดปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งอีเมลหา career@dailitech.com
  • มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานส่งอีเมลหา career@dailitech.com หรือโทร 061-569-5288

Application Career Form

Application